artykuł nr 1

Status Prawny

Polską Grupą SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie, 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000079949, NIP 8880200355, REGON 000319262, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893)